Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy Siedlce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1176/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Siedlce (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2010 z późń. zm.) zwołuję w dniu 8 września 2015 roku (wtorek) o godz. 17:00 obrady IV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym  porządkiem obrad:


1. Odczytanie protokołu z III sesji Rady.
2. Zaprzysiężenie na radnego dzielnicy Siedlce Pana Symeona Dąbrowskiego.
3. Dyskusja nad zmianą organizacji ruchu na ul. Kartuskiej oraz nad koniecznością ograniczenia prędkości rowerzystów wzdłuż ul. Kartuskiej (gość Roman Kietliński, gdański oficer rowerowy). 
4. Podjęcie decyzji ws. progów spowalniających na ulicach Siedlec (Skarpowa, Malczewskiego).
5. Informacja Zarządu Dzielnicy Siedlce o realizacji bieżących zadań.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

 

Karol Nawrocki

Przewodniczący Rady Dzielnicy Gdańsk – Siedlce