Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników, które są ich indywidualnymi opiniami. Komentarze obelżywe, wulgarne oraz obraźliwe, będą usuwane.

Jeśli życzą sobie Państwo odpowiedzi na jakikolwiek komentarz drogą elektroniczną, wymagane jest podanie istniejącego adresu e-mail.

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzis551
mod_vvisit_counterWczoraj501
mod_vvisit_counterW tygodniu3225
mod_vvisit_counterW miesiacu9894

Twoje IP: 44.221.73.157
 , 
Copywrite
© Siedlce 2011
Wszelkie prawa zastrzeżone
MAG
Po Gdańsku poruszam się głównie:
 

PostHeaderIcon Administracja Gdańska


Końca dobiega właśnie Jarmark Francuski w Gdańsku, na którym mieszkańcy i przyjezdni mogli podziwiać wypieki i produkty z Francji, między innymi francuskie rogaliki i bagietki oraz aromatyczne przyprawy. Nie zabrakło też kolorowych wyrobów rzemieślniczych takich jak: materiały, obrusy, serwety, mydła i perfumy, a także lawendowe woreczki pełne pachnących ziół. Jarmark kończy się dzisiaj, a francuskie wyroby można było oglądać od 10 czerwca.

 

 

Informujemy, że uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 29.09.2014 LVII/1375/14 zmieniającej uchwałę LII/1183/14 z dnia 24.04.2014 w sprawie Statutu Dzielnicy Siedlce i innych podobnych uchwał  dotyczących innych jednostek pomocniczych  w Gdańsku,  ograniczono radom dzielnic i osiedli możliwość wypowiadania się na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jadwiga Kopeć, zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, opracowała pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z wnioskiem o przewrócenie uprawnień rad dzielnic do opiniowania MPZP. Po konsultacjach z Przewodniczącym Bogdanem Oleszkiem, wrzeszczańska Rada, wraz z Karolem Ważnym przedstawicielem Rady Dzielnicy Osowa i Jędrzejem Włodarczykiem Przewodniczącym Zarządu naszej siedleckiej Rady, złożyła wniosek do Wojewody Pomorskiego. Prośba dotyczyła o ponownego rozważenie zaleceń organu nadzorczego w sprawie wypowiadania się radnych dzielnicowych na pierwszym etapie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ta kompetencja została odebrana radom dzielnic przez Radę Miasta Gdańska we wrześniu 2014 r. )

Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska – pobierz PDF

Pismo do Wojewody Pomorskiego – pobierz w PDF

Tymczasem, okazuje się, że opinia Wojewody uległa zmianie - pobierz w PDF

Mamy nadzieję , że nowo wybrana Rada Miasta Gdańska niezwłocznie podejmie sprawę statutów  dzielnic i osiedli  i  przywróci jednostkom pomocniczym kompetencję zapisaną  w par.15 ustęp 1 pkt 11 i 12 uchwały RMG LII/1183/14  i innych z dnia 24.04.2014.

Ustawa o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym daje prawo do opiniowania projektów MPZP  wszystkim obywatelom  -  a więc też  radnym   oraz  jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,  jednostkom pomocniczym  nie pełniącym funkcji administracyjnych. Rady dzielnic mogły jednak konsultować pierwszy etap planowania, a obecnie ta kompetencja została cofnięta. Rada Dzielnicy Siedlce opiniowała dwa projekty miejscowych planów w mijającej kadencji 2011 - 2015. Projekt dotyczący rejonu Kolonii Zręby został przyjęty bez poprawek, natomiast wobec projektu dla rejonu ul. Ogińskiego, Rada zgłosiła szereg poprawek, w tym m.in. dotyczących stworzenia otwartej przestrzeni dla mieszkańców czy ograniczenia wysokości zabudowy.

Rady dzielnic z założenia miały być organem opiniująco-doradczym dla Rady Miasta, ograniczenie kompetencji w tak podstawowej dla dzielnic kwestii dotyczącej jej rozwoju i wyglądu, jest całkowicie sprzeczne z funkcją pomocniczą, jaką miały spełniać Rady Dzielnic. Przedstawiciele mieszkańców na wstępnym etapie mogli składać wnioski zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, co skracało cykl uchwalania planów. Można się tylko domyślać, że Rady Dzielnic stały się dla Rady Miasta niewygodnym narzędziem, które nie kieruje się interesem inwestorów czy też urzędników, tylko dba o interesy mieszkańców. Uwagi i wnioski nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami, a procedura opiniowania daje zawsze pewność, że żaden plan zagospodarowania nie ujdzie uwadze mieszkańców. Wywieszanie ogłoszeń o zgłaszaniu wniosków do planów na tablicach przy Urzędzie Miasta jest anachronizmem, z którego niewielu mieszkańców korzysta, a strona Biura Rozwoju Gdańska, na której te same informacje są umieszczane, nie jest zbyt popularna. Wszystko to sugeruje, że urzędnikom i Radzie Miasta zależy, aby jak najmniej mieszkańców jak najpóźniej dowiadywało się o procedowanych planach zagospodarowania. Odnieść można wrażenie, że Rady Dzielnic mają się w oczach urzędników i Rady Miasta zajmować jedynie jakże szczytną, ale naszym zdaniem jedynie dodatkową działalnością jak organizacją zajęć dla dzieci i dorosłych oraz organizacją festynów...

Na podstawie artykułu Zmniejszenie kompetencji rad dzielnic w Gdańsku portalu www.wrzeszczgorny.gda.pl

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców dzielnicy do wzięcia udziału w II edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem panelu dostępnego pod poniższym linkiem:

https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome

W obecnej edycji pojawiło się kilka ciekawych zmian, w tym możliwość oddzielnego głosowania na projekty lokalne (pula 9 mln zł) i ogólnomiejskie (2 mln zł do wydania). Wprowadzono również zmianę mającą na celu zwiększenie szans mniejszych dzielnic - wygrywają maksymalnie dwa projekty z jednej dzielnicy. Nie zmieniły się zasady głosowania w dużym okręgach, jak również kwota maksymalna projektu (500 tys. zł) i kwota do rozdysponowania w danym okręgu (1.5 mln zł).

Informacje o zasadach i szczegółową listę projektów znajdziecie na stronie:
http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

W związku z głosowaniem Rada Dzielnicy Siedlce, we współpracy z lokalnymi społecznikami, uruchomiła specjalne dyżury dla mieszkańców, w trakcie których wytłumaczymy zasady i udostępnimy komputery do głosowania. Dyżury odbywają się w następujących terminach:

Wtorki:       17:00 - 20:00
Środy :       11:00 - 13:00 oraz 16:00 - 20:00
Czwartki:   11:30 - 13:00 oraz 18:00 - 20:00
Piątki:         10:00 - 11:00 oraz 16:00 - 19:00
Soboty:      16:00 - 19:00

Głosowanie trwa w dniach od 29 września do 12 października.


 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z

prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 października 2014 r. do 30 października 2014 r

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9:00 do 15:00

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Siedlce rejon ulicy Ogińskiego

obejmującego obszar ograniczony: od północy – ulicami Szarą i Kartuską; od wschodu – ulicą – Pobiedzisko i terenem liceum; od zachodu i południa – skarpą zieleni nieurządzonej.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

w dniu 14 października 2014 r., o godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2014 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl.

źródło: http://www.brg.gda.pl/wylozenia.php?czas=przyszle

 

Szanowni Państwo

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, że w związku z rozpoczętym sezonem jesiennym przesyła informacje o sposobie gromadzenie liści i ich odbiorze przez firmy wywozowe.

Odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej.
Liście należy zbierać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zebrać do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej.
Liście należy zbierać do worków i ustawić przy PGO, prosimy o zgłaszanie takich miejsc do firm wywozowych (najlepiej drogą e-mailową), a w przypadku dużej ilości zebranych liści, należy złożyć zapotrzebowanie na podstawienie kontenera na odbiór liści do firm wywozowych na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenerów.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie załadować liście do kontenera. Odbiór odpadów  nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.

Jednocześnie informujemy,  że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i  podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Podstawa prawna Art. 145 Kodeksu Wykroczeń.


Kontakt do firm wywozowych:
1) PRSP S.A.: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 58 309-00-00 wew. 333,
2) Remondis Sp. z o.o.: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 58 782-28-70.

Z upoważnienia Kierownika Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ZDiZ w Gdańsku

Grzegorz Siciński

 

 

Spotkanie na Siedlcach 22 października 2013r

w VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kartuska 128, 17:00-19:00

WIĘCEJ

 

 

Jest budżet obywatelski. Uchwała w tej sprawie została przyjęta na sesji Rady Miasta Gdańska w dn. 29 sierpnia. Teraz czas na uprawomocnienie się uchwały i przygotowanie regulaminów przez prezydenta.

Obrady Rady Miasta przebiegły zgodnie z oczekiwaniem - radni PO zgłosili niektóre poprawki nawiązujące do propozycji społecznych. Wśród tych poprawek - eliminacja poza formalnych kryteriów oceny projektów przez komisję, stworzenie możliwości głosowania na kilka (do 5) projektów (ale bez możliwości dokonywania ich oceny). Radni PO byli przewidywalni pod względem uporu przy ograniczeniu mieszkańcom możliwości zgłaszania projektów tylko do niektórych dziedzin życia miasta (ze środków budżetu obywatelskiego nie będzie wolno np. powiększać księgozbiorów bibliotek miejskich i szkolnych, organizować wydarzeń kulturalnych czy sportowych). Radni PO wykazali też twardy upór w sprawie głosowania według okręgów wyborczych - odrzucili propozycję, by odstąpić od tego niedobrego pomysłu bądź przynajmniej pozostawić decyzję w tej sprawie prezydentowi (prezydent ani żaden przedstawiciel prezydenta nie zabierał głosu).

Więcej…

 

Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz zaprasza na cykl otwartych dla mieszkańców spotkań informacyjno-konsultacyjnych poświęconych nowemu systemowi gospodarowania odpadami w Gdańsku. Osobą prezentującą propozycje zmian będzie Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Komunalnej, Maciej Lisicki.

PAŹDZIERNIK
18 (czwartek), godz. 17:00 w auli Domu Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej LWSM MORENA, ul. Nałkowskiej 3 (Piecki-Migowo)

22 (poniedziałek), godz. 17:00 w auli Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, al. gen. Józefa Hallera 16/18 (Wrzeszcz Dolny)

23.10. (wtorek), godz. 17:00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku im. marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1 (Śródmieście)

LISTOPAD
5 (poniedziałek), godz. 17:00 w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy, ul. Pilotów 7 (Zaspa Młyniec)

6 (wtorek), godz. 17:00 w Gimnazjum nr 33, ul. Wodnika 57 (Osowa)

8 (czwartek), godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Człuchowska 6 (Ujeścisko-Łostowice)

Organizator spotkań Referat Komunikacji Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

Z najlepszymi pozdrowieniami,

Piotr Kowalczuk
kierownik Referatu Komunikacji Społecznej
Wydział Polityki Społecznej

Fot: http://www.sxc.hu

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie Państwa preferencji w zakresie kolejności realizacji brakujących odcinków tras głównych składających się na system tras rowerowych w Gdańsku.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie
Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczający projektowane trasy.

Więcej…

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2
Siedlce na Facebooku
Pogoda w Gdańsku
You have entered an nonexistent WOEID. You must go to Yahoo Weather Channel and search your Location by name or zip code. At the end of the browser link you will find the WOEID code that you need to add to the admin section of the module.
You have entered an nonexistent WOEID. You must go to Yahoo Weather Channel and search your Location by name or zip code. At the end of the browser link you will find the WOEID code that you need to add to the admin section of the module.

SiedlceGdaPl to potomek lokalnego portalu  kolonia.gda.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Reklama